Etyka publikacji

Zasady etyczne

Redakcja czasopisma „Studia Chopinowskie” ponosi odpowiedzialność za wszelkie materiały publikowane na łamach czasopisma.

Redaktorzy zobowiązani są do nieustannego udoskonalania czasopisma, m.in.
a) winni dokonać wszelkich starań by sprostać wymaganiom czytelników i autorów,
b) winni dbać oto, by na decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu tekstu do druku nie wpływały żadne konflikty interesów oraz by wybierani recenzenci byli bezstronni w ocenie zgłoszonych artykułów.
c) winni dbać o przeprowadzenie procesu recenzji zgodnie z opublikowanymi zasadami przeprowadzenia procesu recenzji zgodnymi z wytycznymi COPE,
d) winni dbać o zapewnienie odpowiedniego poziomu publikowanych treści,
e) winni dbać o pielęgnowanie swobody wypowiedzi,
​f) winni wykazywać gotowość do dokonywania poprawek, wyjaśnień lub przeprosin, kiedy tylko zachodzi taka potrzeba.

Decyzje redaktorów związane z przyjęciem artykułu do publikacji bądź jego odrzuceniem mogą być podyktowane jedynie znaczeniem, oryginalnością i klarownością tekstu, a także jego związkiem z tematyką realizowaną przez czasopismo. Redakcja zobowiązana jest także do zgodnej z zasadami COPE reakcji na wszelkie przejawy nierzetelności ze strony autorów, recenzentów lub innymi zaangażowanym w prace specjalistą.

Autorzy czasopisma „Studia Chopinowskie”:
a) gwarantują, że zgłoszona do wydania praca jest oryginalna, nienaruszająca praw autorskich, niepublikowana, a także nie została zgłoszona do publikacji na łamach innego czasopisma lub publikacji.
b) winni wskazać źródła finansowania i wkład innych instytucji i podmiotów w powstanie pracy.
c) winni brać udział w pracach nad zgłoszonym tekstem, współpracować z redakcją czasopisma i innymi specjalistami zaangażowanymi w wydanie pracy.
d) winni kierować się rzetelnością naukową i zasadami etycznymi podczas całego procesu wydawniczego

Recenzenci czasopisma „Studia Chopinowskie”:
a) winni zgłosić redakcji ewentualne konflikty interesów w przypadku oceny przesłanej pracy
b) winni przestrzegać zasady poufności podczas całego procesu recenzyjnego
c) winni dostarczyć recenzje w oparciu o punkty i zakresy nadesłane przez redakcję czasopisma w postaci formularza recenzyjnego oraz zakończyć recenzję w postaci jednoznacznej decyzji o przyjęciu do wydania opiniowanej pracy lub jej braku
d) winni wystrzegać się subiektywnych i personalnych uwag
e) winni bezwzględnie zwrócić redakcji uwagę na wszelkie przejawy nierzetelności naukowej lub naruszenia zasad etyki w opiniowanej pracy
f) nie mają prawa wykorzystywać ocenianych tekstów do celów własnych.

Wydawca
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
tel.: (+48 22) 44 16 100
O platformie:
Copyright 2022 by Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP