Przed 62 laty, w roku 1956, komitet redakcyjny pod przewodnictwem Józefa M. Chomińskiego powołał do życia „Rocznik Chopinowski”. Periodyk, z założenia łącząc we wspólnej pracy „historyków i teoretyków muzyki z kompozytorami i wykonawcami” – jak w słowie wstępnym deklarowała redakcja – miał za zadanie „pogłębienie badań w zakresie mistrzostwa kompozytorskiego Chopina oraz wykorzystanie ich zdobyczy dla prac edytorskich i działalności artystycznej związanej z interpretacją dzieł Chopina”. Zarówno czterdziestopięcioletni okres ukazywania się „Rocznika” (na którego bazie z czasem powstało też wydawnictwo „Chopin Studies”, zbierające najbardziej wartościowe materiały z polskiego „Rocznika” w wersjach obcojęzycznych), jak i – może paradoksalnie, a zarazem jeszcze wyraźniej – 17-letnia już przerwa w publikacji kolejnych numerów (ostatni podwójny wolumin wyszedł w roku 2001), nadto obserwowane przez nas działania polskiego i międzynarodowego środowiska muzykologicznego oraz artystycznego poświadczają znaczącą potrzebę dysponowania medium dającym możliwość merytorycznej dyskusji, bieżącej informacji i konsolidacji inicjatyw wydawniczych i naukowych skoncentrowanych na postaci oraz dorobku polskiego kompozytora.


Przekonani o nieodzowności tematycznego pisma chopinowskiego o profilu naukowo-badawczym inicjujemy wydawanie dwóch periodyków: „The Chopin Review” oraz „Studiów Chopinowskich”, które na skalę światową (pierwszy z nich) i polską (drugi) staną się forum dialogu i prezentacji badań chopinologicznych, dotyczących bądź to ściśle dzieła i postaci Chopina, bądź nieodzownego dla nich kontekstu kulturowego.


 


Sixty-one years ago, in 1956, an editorial committee led by Józef M. Chomiński established the ‘Rocznik Chopinowski’ / ‘Annales Chopin’. The purpose of that periodical, designed as a collaborative project of ‘music historians and theorists with composers and performers’ (as the editors declared in the foreword), was to ‘enhance research into Chopin’s compositional mastery and to use its findings in editorial and artistic work relating to the interpretation of Chopin’s works’.


The need for a publication of this kind – providing a forum for the dissemination of research on Chopin and his oeuvre, for vigorous debate and for current information – is greater than ever before. Although the ‘Annales’ and its successor ‘Chopin Studies’ (which assembled the most valuable material from the Polish ‘Rocznik’ in foreign-language versions) were produced over forty-five years, no less than seventeen years have elapsed since the last issue appeared – a double volume published in 2001. Since then, Polish and international musicological and artistic activities focused on Chopin have been extremely rich, yet there has been no effective way of representing and consolidating them in a single publication.


We are therefore convinced of the indispensability of a thematic Chopin periodical dedicated primarily to scholarly research. To that end, we are delighted to announce the launch of two new journals: ‘The Chopin Review’ and ‘Studia Chopinowskie’. The first of these will address a global audience, while the latter will be targeted at a Polish readership. Both are intended to offer a forum for dialogue and for the presentation of specialist research into Chopin, his work and its cultural contexts.


Publisher
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
tel.: (+48 22) 44 16 100
About:
Copyright 2022 by Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP