O czasopiśmie

Przed 62 laty, w roku 1956, komitet redakcyjny pod przewodnictwem Józefa M. Chomińskiego powołał do życia „Rocznik Chopinowski”. Periodyk, z założenia łącząc we wspólnej pracy „historyków i teoretyków muzyki z kompozytorami i wykonawcami” – jak w słowie wstępnym deklarowała redakcja – miał za zadanie „pogłębienie badań w zakresie mistrzostwa kompozytorskiego Chopina oraz wykorzystanie ich zdobyczy dla prac edytorskich i działalności artystycznej związanej z interpretacją dzieł Chopina”. Zarówno czterdziestopięcioletni okres ukazywania się „Rocznika” (na którego bazie z czasem powstało też wydawnictwo „Chopin Studies”, zbierające najbardziej wartościowe materiały z polskiego „Rocznika” w wersjach obcojęzycznych), jak i – może paradoksalnie, a zarazem jeszcze wyraźniej – 17-letnia już przerwa w publikacji kolejnych numerów (ostatni podwójny wolumin wyszedł w roku 2001), nadto obserwowane przez nas działania polskiego i międzynarodowego środowiska muzykologicznego oraz artystycznego poświadczają znaczącą potrzebę dysponowania medium dającym możliwość merytorycznej dyskusji, bieżącej informacji i konsolidacji inicjatyw wydawniczych i naukowych skoncentrowanych na postaci oraz dorobku polskiego kompozytora.

Przekonani o nieodzowności tematycznego pisma chopinowskiego o profilu naukowo-badawczym inicjujemy wydawanie dwóch periodyków: „The Chopin Review” oraz „Studiów Chopinowskich”, które na skalę światową (pierwszy z nich) i polską (drugi) staną się forum dialogu i prezentacji badań chopinologicznych, dotyczących bądź to ściśle dzieła i postaci Chopina, bądź nieodzownego dla nich kontekstu kulturowego.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo skoncentrowane jest na postaci oraz dorobku Fryderyka Chopina, jego epoki, twórców polskich szeroko rozumianego długiego wieku XIX.
Naszym celem jest kreowanie periodyku adresowanego do profesjonalistów, na najwyższym poziomie merytorycznym i edycyjnym, odpowiednim dla tematu.

Wydawca
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
tel.: (+48 22) 44 16 100
O platformie:
Copyright 2022 by Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP