Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
  • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
  • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
  • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
  • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.
Wytyczne dla autorów
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

Nadsyłane do redakcji materiały powinny zawierać abstrakt w języku polskim oraz angielskim (ok. 2000 znaków), słowa kluczowe oraz krótki biogram autora ze wskazaniem jego afiliacji. Pliki w formacie MS Word prosimy przesyłać na adres kontakt@studiachopinowskie.pl.

Objętość typowych artykułów i materiałów zamieszczanych na łamach „Studiów Chopinowskich” wynosi 1 arkusz wydawniczy (ok. 20–25 str. znormalizowanego wydruku), możliwe jest także przedstawienie redakcji tekstów o mniejszych lub większych rozmiarach.

Ewentualne ilustracje dołączane do tekstu pod względem technicznym powinny być zapisane w formacie jpg, tif lub pdf, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Przykłady nutowe mogą być przesyłane w postaci plików cyfrowych (format eps) bądź w postaci tradycyjnej.

Wszystkie starania związane z uzyskaniem praw do wykorzystania w publikacji ilustracji i przykładów muzycznych należą do autora.


Zasady formatowania
Redakcja prosi o zwrócenie uwagi na wszystkie elementy zapisu, zwłaszcza na zastosowany rodzaj czcionek i znaki interpunkcyjne (czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza). Redakcja na ogół nie wykorzystuje wytłuszczeń – dla wyróżnienia słów lub fragmentów tekstu należy stosować druk rozstrzelony. Kursywy zarezerwowane są dla tytułów publikacji książkowych i utworów muzycznych oraz dla występujących w tekście terminów i pojęć obcych.


Zasady ogólne
imion i nazwisk w tekście używamy w brzmieniu oryginalnym lub w brzmieniu normatywnym dla języka tekstu
imiona i nazwiska w odnośnikach bibliograficznych używamy w postaci występującej w publikacji, do której jest odnośnik
w tekście z zasady nie opuszczamy imienia danej osoby i wpisujemy jego pełną wersję. W szczególnych przypadkach (np. wyliczanie przedstawicieli stylu itp.) możliwe jest opuszczenie imion
w tekście przy kolejnych odwołaniach do osoby pozostawiamy pewną swobodę operowania pełną lub skróconą wersją imienia, ew. jego opuszczeniem; unikamy jednak stosowania wyłącznie samej pierwszej litery imienia (F. Chopin; W. Lutosławski)
przypisy zapisujemy na dole strony, na której występują
w przypisach imiona występujące zapisujemy zawsze w pełnym brzmieniu
nazwy miejscowości w tekście używamy w brzmieniu przyjętym w danym języku (zatem w tekście polskim wg zasad polskiej ortografii)
w przypisach – jeśli to możliwe – odnosimy do wydania publikacji w języku danego tekstu, jeśli takiego nie ma – do wydania angielskiego, jeśli takiego nie ma – oryginału; w wypadkach szczególnych można podać dwa wydania
w przypisach, w przypadku kolejnego odniesienia do tej samej publikacji, zawsze podajemy skróconą wersję odnośnika, w postaci:
Ibidem [jeśli chodzi o przypis poprzedni]
Autor, op. cit. [jeśli chodzi o jedną publikację danego autora]
Autor, Początek tytułu..., op. cit. [jeśli chodzi o jedną z wielu cytowanych publikacji danego autora]
po „Ibidem” lub „op. cit.” podajemy stronę, ewentualnie tom i stronę¸ jeśli odnosimy się do różnych tomów
Idem [jeśli chodzi o tego samego autora], eadem [gdy chodzi o tę samą autorkę]
stosujemy znaki cudzysłowów, myślników, dźwięków, tytułów, odnośników do przypisów, inne zasady typograficzne oraz sposób zapisu przypisów przyjęte w danym języku (por. szczegółowe zasady)
po każdym przypisie dajemy kropkę
po podpisach do ilustracji i przykładów dajemy kropki
we wszystkich wersjach językowych stosujemy następujące znaki typograficzne:
– [półpauza, z odstępem po obu stronach]
znak zakresu (liczby arabskie, rzymskie, miejscowości itp.): – [półpauza, bez odstępu po obu stronach]
znak rozdzielający (np. dwa nazwiska: Krystyna Wilkowska-Chomińska): - [dywiz, bez odstępów]
wyróżniamy tekst za pomocą rozstrzelenia (1 punkt), nie stosujemy wytłuszczenia jako wyrazu emfazy
likwidujemy wszystkie ewentualne wielokrotne znaki odstępu (spacji)
likwidujemy wszelkie odstępy, tabulatory i inne znaki spacji na początku akapitu
jeżeli stosujemy tłumaczenie tytułów [w przypadku cytowania tekstów, które nie mają jeszcze swojego wydanego przekładu w danym języku] i opisowych nazw własnych, podajemy tłumaczenie w nawiasie kwadratowym, prostą czcionką [nie kursywą]

Zasady szczegółowe – język polski
zasady typograficzne
tytuły publikacji podajemy w następujący sposób:
tytuł książki (w tym zbioru artykułów) kursywą
tytuł artykułu kursywą
tytuł czasopisma w cudzysłowie bez kursywy
tytuł utworu i tonacja kursywą
opus utworu bez kursywy, małą literą:
nazwa gatunku małą literą bez kursywy
stosujemy następujące znaki cudzysłowu: „ ”
stosujemy następujące znaki cudzysłowu wewnątrz cudzysłowu: « »
znaki odnośnika przypisu występują przed znakami interpunkcyjnymi
znak kropki występuje na zewnątrz cytatu (cudzysłowu), jeśli cytat nie jest odrębnym zdaniem (lub większym fragmentem); w przeciwnym razie kropka kończy ostatnie zdanie wewnątrz cudzysłowu
słowa obce (w tym terminy muzyczne) wyróżniamy kursywą
zasady układu odnośników bibliograficznych
stosujemy następujące warianty układu:
Autor [Imię Nazwisko], Tytuł książki, Miejscowość [pl] 2001, s. 222.
Autor [Imię Nazwisko], Tytuł artykułu, w: Tytuł książki, red. Redaktor [Imię Nazwisko], Miejscowość 2001, t. 2, s. 333.
Autor [Imię Nazwisko], Tytuł artykułu, „Czasopismo” 10/2 (2001), s. 333.
Autor [Imię Nazwisko], Tytuł książki, tłum. Imię Nazwisko, Miejscowość 2001, s. 333.
Autor [Imię Nazwisko], „Tytuł niepublikowanej dysertacji”, Nazwa uniwersytetu rok (niepublikowana dysertacja napisana pod kierunkiem Imię Nazwisko).
Tytuł strony www, adres www [dostęp: 10.01.2001].

Wydawca
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
tel.: (+48 22) 44 16 100
O platformie:
Copyright 2022 by Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP